Poradenská činnost (ekologické poradenství)

zahrnuje poradenské a konzultační činnosti ve všech oblastech ochrany životního prostředí, zpracování oznámení,
dokumentace a posudků vlivů na životní prostředí (E.I.A.),
zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC).

Kontrolní činnost (Supervize)

spočívá v odborném investorském dohledu na zpracování a realizaci ekologických projektů.
Supervizor sleduje zakázku jak po stránce dodržování schválené projektové dokumentace, tak i po stránce účelně vynaložených finančních prostředků
na zakázku určených.

Poradenská činnost ve stavebnictví

výstavba nových bytů, opravy a rekonstrukce budov, bytových domů, modernizaci panelových domů,
rekonstrukce historických i památkově chráněných objektů.

Protierozní opatření, pozemkové a krajinářské úpravy s důrazem na ekologii.

Zpracování investičních záměrů.

Dotační poradenství

Vzhledem k nově vznikajícím dotačním programům a jejich aplikacím pro veřejnou správu, se zabýváme zpracováním projektů a žádostí z těchto dotačních programů:

Ministerstvo životního prostředí, státní fond životního prostředí (ČOV aj.),
kvalita ovzduší, využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady,
zelená úsporám pro veřejné budovy.

Programy rozvoje venkova (Projekty obnovy a rozvoje vesnic do 500 obyvatel).

Projekty vodohospodářské infrastruktury (kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod) v obcích do 2000 obyvatel).

Regionální operační programy
(Podpora dopravní dostupnosti a obslužnosti, rozvoj území, regionální rozvoj podnikání, rozvoj cestovního ruchu pro města a obce nad 500 obyvatel).

Zpracování projektů pro jednotlivé žadatele (MAS, POV Olomouckého kraje,...)

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, Tel.: (+420) 585 208 464
Zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44995
Poslední aktualizace: 16.1.2022    Počet přístupů: 66568