• Architektonické studie
  • Studie vlivu staveb na životní prostředí
  • Odborné posudky
  • Studie územního systému ekologické stability
  • Návrhy pásem hygienické ochrany
  • Protiradonová ochrana staveb
  • Zpracování podnikatelských záměrů
  • Stavebně-geologické posudky včetně zemního radonu
  • Protierozní opatření
  • Pozemkové a krajinářské úpravy

Vizualizace Ing. Arch. Petr Leinert

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, Tel.: (+420) 585 208 464
Zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44995
Poslední aktualizace: 16.1.2022    Počet přístupů: 66576