Projektová činnost

 • Předprojektový průzkum
 • Územně plánovací dokumentace
 • Dokumentace k územnímu řízení
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení
 • Dokumentace pro realizaci staveb
 • Dodavatelská dokumentace
 • Návrhy a realizace interiérů
 • Měřičské, zobrazovací a vytyčovací práce
 • Geodetické práce
 • Protiradonová ochrana staveb
 • Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • Studie územního systému ekologické stability
 • Návrhy pásem hygienické ochrany
 • Protiradonová ochrana staveb
 • Zpracování podnikatelských záměrů
 • Stavebně-geologické posudky včetně zemního radonu
 • Dokumentace vlivu na životní prostředí (EIA) dle zák. č. 100/2001 Sb.
 • Studie vlivu staveb na životní prostředí dle zák. 255/92 Sb.
 • Reprografické práce

Pracujeme zejména v následujících oblastech investiční výstavby:

 • Stavby pro strojírenský průmysl
 • Stavby pro potravinářský průmysl
 • Stavby zemědělské a lesnické
 • Stavby chemického a zdravotnického průmyslu
 • Vodohospodářské stavby (kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, úpravny vod, úpravy toků, Jezy a stupně, malé vodní nádrže a rybníky)
 • Stavby pro sociální sféru (domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou apod.)
 • Stavby občanské vybavenosti (školy, hřiště, multifunkční domy, aqvaparky, obchody, restaurace, motely apod.)
 • Bytová výstavba a stavby rekreační
AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, Tel.: (+420) 585 208 464
Zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44995
Poslední aktualizace: 28.11.2021    Počet přístupů: 33574